Chính sách bảo mật

Maxell Europe Limited (Công ty) tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo bảo mật này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn liên lạc với chúng tôi, chẳng hạn như email, điện thoại, bưu điện, phương tiện truyền thông xã hội hoặc truy cập trang web của chúng tôi (bất kể bạn truy cập từ đâu) và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và luật pháp bảo vệ bạn như thế nào. 

Thông báo bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách Công ty thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua giao tiếp của bạn với chúng tôi.

Điều quan trọng là bạn phải đọc thông báo bảo mật này cùng với bất kỳ thông báo bảo mật hoặc thông báo xử lý hợp lý nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu.

Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo khác và không nhằm mục đích ghi đè chúng.